Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op diverse “win” acties (hierna te noemen: “actie”).

 1. De actie is geldig tot de datum die staat vermeld in de advertentie
 2. Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal B.V. Aldipress naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.
 3. De winnaar wordt als volgt bepaald: door middel van loting.
 4. De winnaar krijgt persoonlijk bericht binnen 2 weken na het einde van de actieperiode.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.
 6. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
 7. Over de uitslag en de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
 8. B.V. Aldipress kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan de plaatsing van een online nieuwsbericht inzake deze actie. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of promotionele actie vermeld. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.
 9. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of promotionele actie vermeld. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.
 10. Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt B.V. Aldipress zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. B.V. Aldipress aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is B.V. Aldipress niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar door B.V. Aldipress in de gelegenheid worden gesteld om de prijs op een later tijdstip af te halen (bijvoorbeeld bij een B.V. Aldipresswinkel, postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan B.V. Aldipress niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
 11. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. B.V. Aldipress is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijzen.
 12. B.V. Aldipress is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag of promotionele actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de promotionele actie of de aanwijzing van de winnaars.
 13. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door B.V. Aldipress met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 14. Door B.V. Aldipress verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 15. In gevallen waarin de actie voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend B.V. Aldipress.
 16. B.V. Aldipress is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 17. B.V. Aldipress is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 18. B.V. Aldipress is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 19. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 20. Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot B.V. Aldipress.
 21. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor deze actie.